Neden İş Sürekliliği ?

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, Amacı ve Önemi

İş sürekliliği, bir firmanın paydaşlarına sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerin tamamının veya bir kısmının kesintiye uğramasına veya kabul edilemez düzeyde yavaşlamasına sebebiyet verecek bir olay karşısında süreçlerin kabul edilebilir bir düzeyde devamını ve en kısa sürede normale dönülmesini sağlamak amacıyla geliştirilen yöntemler bütünüdür.

İş sürekliliğinin temel amacının, bir felaket, kriz veya kesinti durunda, firma itibarının, marka değerinin ve paydaşların çıkarlarının korunması olduğu belirtilebilir. Dolayısıyla olaylara karşı hazırlıklı olmak, olay meydana geldiğinde ise hızı bir şekilde olayı değerlendirerek zamanında, tam ve doğru tepkiler vermek en temel hedeftir.

İş Sürekliliği Planları olmayan şirketlerin ana faaliyetlerinde yaşayacakları olası kesinti durumunda müşteri, itibar ve pazar payı kaybı yanı sıra mali zarara uğrama ihtimalleri de çok yüksektir. Bu nedenle iş sürekliliği planı/planları, potansiyel kayıplar karşısında bu kayıpları engellemenin maliyetini dengeleyen bir süreklilik çözümü üretmeli ve kesinti sonrasında firmanın doğru ve hızlı bir şekilde aksiyon almasını sağlamalıdır.

Genel hatlarıyla iş sürekliliğinden paydaşların beklentilerini aşağıdaki gibi belirtebiliriz:

  • Müşteriler: Ürün ve hizmetlerde kesintinin asgari seviyede tutularak kazanımların hızlı olmasını ve bu kesintiden kaynaklı kendi iş (gelir) kayıplarının olmamasını veya telafi edilebilir düzeyde olmasını beklemektedir.
  • Ortaklar: Faaliyetlerin devamlılığını, firma imasının ve değerinin korunmasını beklemektedir.
  • Çalışanlar: Fiziksel (çalışma ortamının fiziksel olarak güvenli olması) ve finansal (gelir kaynağının sürekliliği konusunda) güvence beklemektedir.
  • Tedarikçiler: Gelir kaynaklarının sürekliliğini beklemektedir.
  • Yasal Kurumlar: Belirlenen kurallara uyum sağlayarak paydaşların menfaatlerinin korunmasını beklemektedir.
  • Toplum: Gereksinimlerinin karşılanmasını beklemektedir.

İş sürekliliği stratejik bir yatırım olup, bir firmanın faaliyetini (piyasadaki varlığını) devam ettirebilmesinin gerçek manadaki sigortasıdır. İş sürekliliği, sigortalanamayan risklerin (potansiyel kar kaybının sigortalanmaması gibi) yönetilmesi ile birlikte kâr kaybını önlemeyi sağladığı gibi kamuoyunda firmaya karşı büyük bir güven yaratır.

Günümüzde işyerlerini güvenli hale getirmek ve her ne olursa olsun işin devamını sürdürebilmek oldukça önemli olmuştur. İş Sürekliliği, her sektörden büyük küçük tüm kuruluşlar için uygulanabilir. Finans, telekomünikasyon, ulaşım ve kamu sektörü gibi yüksek risk içeren ortamlarda faaliyet gösteren ve faaliyetleri sürdürmenin kuruluşun kendisi, müşterileri ve hissedarları için hayati  önem taşıyan kuruluşlar için önemli bir gerekliliktir.  İş sürekliliği yönetimi şu an için bankacılık\finans, telekomünikasyon ve enerji piyasalarındaki kuruluşlar için kural koyucular tarafından zorunlu hale getirilmiş olup, çok sıkı bir şekilde denetlenmektedir.

 

Ülkemizde ve yurt dışında yapılan araştırmalar iş sürekliliğinin önemini açıkça göstermektedir. Örneğin;

  • Gartner tarafından yapılmış olan bu araştırmada felaket veya çok büyük kesintiye neden olan bir olay yaşamış olan firmaların yüzde 43‟nün bir daha açılamadığı, yüzde 29‟unun ise iki yıl içinde faaliyetlerini noktalamak zorunda kaldıkları açıklanmıştır. 2006 yılında ABD‟de ve Kanada‟da bulunan 261 orta ve büyük ölçekli kurum üzerinde yapılan bir araştırma sonucuna göre kurumların %52‟si iş sürekliliği planına sahiptir. Bu kurumlardan %26‟sı iş sürekliliği planını kurum çapında yaygınlaştıramamış veya güncelleyememiştir. Dolayısıyla kurumların sadece %39‟u planı uygun biçimde işletmektedir [Ali Dinçkan; 2008, sf:7]
  • Ülkemizde ise TÜBİTAK UEKAE tarafından 2005 yılında yapılan bir araştırmanın sonucuna göre kurumların sadece %11‟i iş sürekliliği planı işletmektedir [Ali Dinçkan; 2008, sf:7].
  • Fibre Channel Endüstri Birliği’nin yaptığı bir araştırmaya göre, felaket durumunda bir şirketin sadece 1 saatte uğrayacağı kayıp, bir kargo şirketinde 28.000 USD, bir menkul değerler şirketinde ise 6 milyon USD’ye yakındır [Altay Onur, 2010].